Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden stichting Toneelgroep Haagse Beemden

Artikel 1

 1. In dit reglement wordt verstaan onder: De stichting: de Stichting Toneelgroep Haagse Beemden, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 87644207
 2. De statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 23 september 2022 bij notaris Seydlitz te Breda;
 3. Het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 3 van de Statuten;
 4. Inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;
 5. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
 6. Deelnemersgelden: Bijdrage van toneelspelers in de kosten van een productie

Beleid

Artikel 2

 1. Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering van het bestuur is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat een jaarplan en een jaarbegroting.

Deelnemers/ vrijwilligers

Artikel 3

 1. De stichting kent deelnemers die als toneelspeler of vrijwilliger samen ervoor zorgen dat een productie tot een verantwoord product ten uitvoer wordt gebracht. Voor de organisatorische zaken zorgt de productieleider ervoor dat alle zaken organisatorisch goed geregeld zijn. Voor de artistieke kant is de regisseur de eindverantwoordelijke. Deelnemers betalen een bijdrage in de kosten, de hoogte van het deelnemersgeld wordt jaarlijks vastgelegd in het beleidsplan zoals bedoeld in artikel 2, voor 2024 is dit vastgesteld op 20 euro per productie en 10 euro voor een speltraining. Deelnemers hebben de leeftijd bereikt van 16 jaar of ouder, uitzonderingen hierop in overleg met het bestuur. Deelnemers doen hun uiterste best om bij alle repetities aanwezig te zijn, ben je toch verhinderd dan graag zo spoedig mogelijk afwezig melden bij de regisseur. Bij het verlaten van de stichting als deelnemer wordt geen restitutie verleend van het deelnemersgeld als meer dan de helft van de repetities geweest zijn. U ontvangt een factuur voor de betaling.
 2. Vrijwilligers coördineren de taken die bij een productie horen op het gebied van kleding, rekwisieten, decor, belichting, geluid en grime. Zij zorgen ervoor dat de voorwerpen behorende bij hun categorie in voldoende mate en status aanwezig zijn. De productieleider zorgt, indien nodig, dat een centrale vervoersmogelijkheid van materialen aanwezig is. Onkosten die vrijwilligers maken worden vergoed indien kassabonnen aanwezig zijn. Op de interne website staat een declaratieformulier waarmee declaraties ingediend kunnen worden. Vrijwilligers betalen geen deelnemersgeld. Belangrijk voor de coördinatoren is dat zij erop toezien dat het beschikbare budget niet overschreden wordt.
 3. De stichting kent ‘Vrienden van Stichting Toneelgroep Haagse Beemden’. De vrienden worden vriend na een donatie naar keuze aan de stichting. De vrienden met een donatie van minimaal 50 euro hebben gratis entree bij alle voorstellingen van de stichting gedurende één jaar met de startdatum  vanaf de ontvangstbetaling. U ontvangt een factuur voor de betaling. Aanmelden via info@toneelgroephaagsebeemden.com

Sociale media

Artikel 4.

 1. Voor promotie doeleinden gaan deelnemers en vrijwilligers akkoord met het publiceren van foto’s op sociale media en de website , die gemaakt zijn tijdens uitvoeringen en repetities. Mits hiervoor bezwaar is aangetekend bij het bestuur. Een mondeling bezwaar bij één van de bestuursleden is hierbij voldoende. Het desbetreffende bestuurslid geeft hiervan mededeling aan de webmaster.
 2. Deelnemers geven toestemming om toegevoegd te worden aan de whatsapp-groep, deze is bedoeld om korte berichten aan de hele groep me te delen. Bij bezwaar hier tegen kunt u dit aan een van de bestuursleden  doorgeven. Het desbetreffende bestuurslid geeft hiervan mededeling aan de beheerder van de whatsappgroep.

Slotbepalingen

Artikel 5

 1. In gevallen waarin de wet en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.
  1. Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail of via de interne website. Papieren exemplaren worden niet beschikbaar gesteld